Historia naszego przedszkola

Razem jest to 28 osób. Nauczyciele są bardzo kreatywni i twórczy, chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu rozwijamy talenty i uzdolnienia dzieci, wyrównujemy szanse edukacyjne wszystkich wychowanków. Mamy 2 logopedów, 2 terapeutów pedagogicznych, oligofrenopedagoga, instruktora gimnastyki korekcyjnej, 2 koordynatorów do realizacji międzynarodowego programu zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, specjalistę do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Scherborne, nauczyciela po szkole muzycznej I stopnia. Wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych z zakresu nauki języka angielskiego. Dla dzieci z wadami postawy organizowana jest gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której prowadzone są: zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Nasze przedszkole, a właściwie jej kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań, wprowadzamy nowe aktywizujące metody i formy pracy, realizujemy dodatkowe projekty, tworzymy programy własne, innowacje pedagogiczne, jesteśmy aktywne w pozyskiwaniu dodatkowych środków, które uatrakcyjniają pobyt dzieci w przedszkolu i pozwalają im lepiej się rozwijać. W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy projekt "Wsparcie na starcie" współfinansowany ze środków UE w ramach EFS PO KL. Projekt dofinansowany był w kwocie 224 810,00 zł. Przedszkole wzbogaciło się w wiele pomocy dydaktycznych, nowe zabawki i meble a dzieci i rodzice mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach i warsztatach. W latach 2014 – 2016 przedszkole realizowało program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na który łącznie pozyskaliśmy kwotę ponad 30.000 zł. W ramach tego zadania realizowaliśmy trzy projekty: „Bezpieczny przedszkolak”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka z naciskiem na edukację zdrowotną i ekologiczną. Należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, jesteśmy liderami w zbiórce surowców wtórnych, oraz innych działań proekologicznych. Posiadamy certyfikaty: Szkoła Promująca Zdrowie, Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły, Przedszkole w ruchu, Kubusiowi przyjaciele natury, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Bezpieczne wakacje. Jesteśmy organizatorami imprez ogólnoprzedszkolnych, konkursów np.: Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczna zerówka” czy też konkursów plastycznych we współpracy z LOP. Mamy wspaniałych, aktywnych rodziców, którzy nas wspierają nie tylko finansowo, ale także biorą chętnie udział we wszystkich wydarzeniach grupowych, przedszkolnych.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 175 dzieci, które przebywają w 7 salach dydaktycznych, posiadamy dodatkową salę do zajęć rytmiczno-ruchowych oraz gabinet logopedyczno-terapeutyczny.W naszym przedszkolu nie ma ludzi przypadkowych, pracują tu ludzie z pasją, dla których dzieci są najważniejsze, którzy oddają swoje umiejętności, entuzjazm i serce, aby nasi wychowankowie mogli po latach powiedzieć: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i kim być nauczyłem się w przedszkolu” (Robert Fulghum)