Historia naszego przedszkola

Przedszkole nasze istnieje od kwietnia 1977 roku.
Przez ponad 37 lat działalności naszej placówki około 1300 absolwentów opuściło mury przedszkola. Wielu z nich jest dzisiaj wykształconych, posiada dobrą pracę
i odnosi sukcesy zawodowe. Niektórzy z nich przyprowadzają nawet swoje dzieci do przedszkola, w którym spędzili dzieciństwo. Czasami z nutką sentymentu przywołują dawne wspomnienia, przekazując je dzieciom. W ciągu tych lat zmieniały się również osoby kierujące palcówkę. Pierwszą dyrektorką była Maria Kruczalak (1977-1985), następnie kierownictwo objęła Aniela Mirek (1985-1990), a od 1990 do chwili obecnej przedszkole prowadzi mgr Jolanta Świtała.
18 maja 2002r. miała miejsce doniosła uroczystość nadania imienia „Bajkowy Świat” wraz z jubileuszem 25 - lecia placówki. Odbyło się także odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez rodziców. W kwietniu 2007 roku przedszkole obchodziło swoje 30-te urodziny
Natomiast 16.06.2012r. obchodziliśmy jubileusz XXXV-lecia podczas którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności nabyte podczas realizacji projektu "Wsparcie na starcie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej". Projekt realizowany był w okresie  01.09.2011 – 31.07.2012. Adresatami projektu były dzieci w wieku 3-5 lat oraz dzieci 6 - letnie uczęszczające do przedszkola, a także 25 dzieci z MINI PRZEDSZKOLA (przedszkola popołudniowego dla dzieci, które z różnych przyczyn nie dostały sie do przedszkoli w mieście). Wsparciem objęci byli również rodzice wszystkich dzieci. Projekt dofinansowany był w kwocie 224 810,00 zł. Celem głównym rojektu było: zwiększenie dzieci w uczestnictwie w wychowaniu przedszkolnym,poprzez utworzenie popołudniowego MINI PRZEDSZKOLA  oraz poszerzenie i urozmaicenie oferty przedszkola dla wszystkich dzieci, poprzez organizację zajęć dodatkowych: warsztatów rytmiczno-muzyczno-tanecznychplastycznych, teatralnych, ekologiczno-badawczych, naukę języka angielskiego, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, a także podniesienie wiedzy rodziców na temat psychorozwoju dzieci i korzyści jakie stwarza edukacja przedszkolna.