Prawa Dziecka w przedszkolu

 Prawa dziecka w przedszkolu

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencji społecznych. W  atmosferze spokoju, akceptacji poznaje reguły życia w grupie i własne prawa.  Wiek przedszkolny to czas, w którym dziecko poznaje pierwsze podstawowe prawa moralne, uczy się odróżniać dobro od zła, dokonuje wartościowania zachowań własnych jak i kolegów. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia. Jednym z zadań przedszkola jest wyposażenie dzieci w takie   kompetencje społeczno – moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole dba też o to, aby dzieci poznawały swoje prawa i miały ich świadomość.

Każdy człowiek musi rozwijać swoje zmysły pozwalające mu na kontakt ze światem, musi rozwijać uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i co najważniejsze musi nauczyć się też korzystać  z woli i rozumu. Dzięki nim będzie w sposób wolny i świadomy podejmował decyzje i ponosił za nie odpowiedzialność. Rozwój człowieka wyznacza sama ludzka natura, a w nią wpisane są prawa. Dziecko nie potrafi o siebie zadbać, potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, dlatego naturalnymi strażnikami prawa są właśnie oni. Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi z racji tego, że jest człowiekiem. Nikt nie musi na nie zasłużyć. Wszystkim ludziom przysługują takie same prawa podstawowe, z prawami człowieka wiążą się takie idee jako wolność i równość. Prawa człowieka są  indywidualne nie grupowe. Dokumenty, w których  zapisane są prawa człowieka to:

Powszechna deklaracja Praw Człowieka

Europejska  Konwencja o ochronie Praw Człowieka

Międzynarodowy Pakt  Praw Obywatelskich i Politycznych

Konwencja o prawach dziecka. Dla nas najważniejszy dokument.

Konwencja o prawach dziecka  to bardzo ważny dokument regulujący wolność i prawa dziecka, za realizację którego odpowiadają instytucje oświatowe. Konwencja dbając o dobro dziecka nakłada na rodziców i wszystkie inne osoby, w tym nauczycieli oraz władze państwowe obowiązek kierowania się we wszelkich działaniach troską o najlepiej pojęty interes dziecka.

Konwencja – to zbiór przepisów, które mówią jakie prawa mają dzieci i jak należy ich przestrzegać. Polska  podpisała Konwencje o Prawach Dziecka w 1991r. Oznacza to, że zobowiązuje się przestrzegania i szanowania praw wszystkich dzieci.

Prawa zawarte w konwencji są pogrupowane  w trzech kategoriach:

1. Zapewnienia – prawo do posiadania, otrzymywania, lub dostępu do pewnych dóbr i świadczeń np.: imienia, obywatelstwa, opieki zdrowotnej, edukacji, zabawy, prawo do opieki nad sierotami i osobami niepełnosprawnymi

2. Ochrony- prawo do ochrony przed szkodliwymi działaniami i praktykami np.: separacji rodziców, wykorzystywania fizycznego i psychicznego, przemocy wobec dziecka

3. Uczestnictwa – prawo dziecka do bycia wysłuchanym przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia

Konwencja zwraca również uwagę na znaczenie rodziny dla prawidłowego rozwoju dziecka. Rodzice winni zapewnić dziecku jak najlepsze warunki rozwoju w pełnej akceptacji, zrozumienia, w poszanowaniu jego godności. Nauczyciel przedszkola także ponosi odpowiedzialność za przyszłe losy wychowanków. Wyposażając dzieci w wiedzę, odpowiednie postawy i wartości, już od najmłodszych lat uczymy jak ważne są prawa dziecka, dlaczego powinny być przestrzegane i chronione. Uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacji naruszania swoich praw jest elementem przygotowania do życia w społeczeństwie. Oto wybrane prawa.

Prawa dziecka zawarte w Konwencji:

*Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju

* Prawo do życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne

*Prawo do wychowania w rodzinie – oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecko od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów, gdyby zdarzyło się, że rodzice będą mieszkać osobno, dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców

*Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłaszać swoje zdanie, opinie, oświadczać swoją wolę. Dziecko może mówić, rysować, pisać na każdy temat, które je interesują ale w swoich wypowiedziach obrażać innych

*Prawo do swobody myśli, sumienia i religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczające świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześnie rodzice maja prawo nim kierować

*Prawo do nauki – oznacza, że dziecko  ma prawo do bezpłatnej nauki w szkole podstawowej i ma prawo  dostępu  do szkoły średniej i wyższej ale również może  uczęszczać  do przedszkola

*Prawo do ochrony zdrowia – oznacza że dziecko może korzystać z opieki medycznej

*Prawo do tożsamości – oznacza, że dziecko musi mieć imię, nazwisko, obywatelstwo, poznać  swoje pochodzenie

*Prawo do informacji – oznacza ,że dziecko powinno znać swoje prawa, powinno mieć dostęp do rożnych źródeł wiedzy

*Prawo do prywatności – oznacza, że dziecko może dysponować swoimi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.